top of page

OUR SERVICES

Business consulting that suit your needs

CEZA HUKUKU

Suçları ve bunlara uygulanacak cezaları konu alan hukuk dalı.

AİLE HUKUKU

Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini konu alan hukuk dalı.

İŞ HUKUKU

İşçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalı.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir. İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler.

ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

SİGORTA HUKUKU

Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

MİRAS HUKUKU

İnsanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. 

BİLİŞİM HUKUKU

Sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

TİCARET HUKUKU

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Senet, poliçe, çek olan kıymetli evrakların nasıl ödeme yapılacağı, geçerlilik suresini, hangi şartlarda geçerli olduğunu, hangi şartlarda iptal olduğunu, hangi şartlarda devir yapılacağını, hangi şartlarda geçersiz olduğunu ve bu kıymetli evrakların kapsadığı alanları anlatan maddeleri içerir.

ULUSLARARASI HUKUKU

Uluslararası hukuk veya devletlerarası hukuk, uluslararası ilişkiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler ve düzenler. 

KONKORDATO

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca: concordato), batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.

SÖZLEŞMELER
HUKUKU

Hakları savunabilmek ve hak iddia edebilmek için hukuka, yasalara ihtiyaç vardır. Bu durum iş dünyasında görülebileceği gibi günlük yaşantımızda da karşımıza çıkabilir. Kişiler, sözleşmeler ile kendilerine tanınmış hak sahibi olur. Sözleşme hukuku, insanlara özgür iradeleri ile hak tanıyan, hakkın sınırlarını çizen, hakları koruyan ve o hakları koruma altına alan, sözleşmeye aykırı davranış halinde yasal yollara başvuru olanağı sağlayan bir hukuk alt dalıdır. 

MARKA VE TESCİL HUKUKU

İnsanlar geçmişten günümüze fikirler üreterek gelmiştir. Bugün kullandığımız ürünlerin hepsi bir fikrin ya da sınai mülkiyetin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu mülkiyetin koruma altına alınması ve üreten insanların teşvik edilmesi gerekir. Mülkiyet Hakları Hukuku fikri ve sınai mülkiyet hakları hukuku, her türlü fikir mülkiyetini güvence altına almaktadır.

BORÇLAR HUKUKU

Özel bir hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda deniz ticaretini konu alan bazı başlıklar şunlardır:

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Gayrimenkul hukuku ev, apartman, arsa, tarla gibi taşınmazlar üzerindeki hakları belirlemenin yanı sıra aynı alandaki uzlaşmazlıkların çözümünü bulan hukuk dalıdır.

bottom of page